KlubWypozyczalniaAktualnosciZajeciaZajecia dla szkolUrodzinyWypozyczalniasklepGaleriaKontakt


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GOKARTÓW

 •     Klient korzystający z usług wypożyczalni jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Wypożyczenie gokarta jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji warunków regulaminu.
 •     Gokart jest wypożyczany wyłącznie osobie pełnoletniej.
 •      Przed rozpoczęciem korzystania z gokarta  należy uregulować należność (zgodnie
  z cennikiem) za deklarowany czas  korzystania.
 •       Gokart należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym czasie. Zwrot gokarta po  opłaconym czasie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
 •  
 •      Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może mu odmówić wypożyczenia gokarta.
 •         Za gokarta odpowiada osoba pełnoletnia potwierdzeniem jest wpis w kartę ewidencji wydanych gokartów.
 •        Obowiązkiem osoby wypożyczającej gokarta, przed rozpoczęciem korzystania 
  z gokarta, jest jego dokładne sprawdzenie.  Ewentualne uszkodzenia lub wady należy zgłosić u pracownika wypożyczalni.
 •        Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego gokarta.
 • W przypadku uszkodzenia gokarta należy uiścić opłatę według podanego przez wypożyczalnię taryfikatora określającego wartość zakupu i wymiany uszkodzonych elementów.
 • W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy gokarta, zostaje sporządzony protokół rozbieżności.
 • W przypadku, gdy gokart nie zostanie zwrócony w dzień wypożyczenia w godzinach otwarcia wypożyczalni, wypożyczalnia jest uprawniona do zgłoszenia tej okoliczności
  na Policji.
 • Dzieci mogą korzystać z gokartów wyłącznie pod opieką dorosłych.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa jazda gokartami odbywa się w kaskach ochronnych.
 • Zabrania się:

•    korzystania z gokartów osobom nietrzeźwym,
•    nieodpowiedniego użytkowania gokarta między innymi:

 • jazdy na gokarcie bez  trzymania kierownicy,
 • akrobacji,
 • rzucania gokartem,
 • jazdy z nadmierną prędkością,
 • zajeżdżania drogi innym użytkownikom ruchu,
 • zderzania się itp.,

•    nie wolno na gokart wsiadać więcej niż jednej osobie, każdy gokart przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby, za wyjątkiem gokartów z dostawianym dodatkowym oryginalnym siedziskiem.
•    nie wolno jeździć po niebezpiecznych nawierzchniach oraz podjeżdżać pod wysokie krawężniki, ponieważ może to spowodować uraz kierującego, uszkodzenie gokarta przebicie dętki lub inne niebezpieczne sytuacje.

 • Jeżeli pracownik wypożyczalni stwierdzi iż wypożyczający użytkuje gokarta niezgodnie z punktem 15, może zażądać  o zwrot  przed upływem deklarowanego czasu, bez zwrotu wpłaconej kwoty.
 • Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z gokarta oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wypożyczalnia nie odpowiada za uszczerbek na zdrowiu i szkody w mieniu spowodowane zawinionym działaniem korzystającego z gokarta zarówno w stosunku
  do osób trzecich jak i samego korzystającego. Wypożyczalnia nie odpowiada za skutki spowodowane korzystaniem z gokarta w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem
  i zasadami bezpieczeństwa.
 • Wypożyczający odpowiada za zagubienie, kradzież lub mechaniczne uszkodzenie gokarta. W przypadku uszkodzenia gokarta wypożyczający zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania według jego wartości lub ponieść koszty jego naprawy.
 • W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy gokarta, zostaje sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę dla wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy wypożyczalnią
  a wypożyczającym jest sąd właściwy dla wypożyczalni.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


FacebookYou TubeTwitterNapisz do Nas !!!!!!!!!!!Powrót na stronę główną