KlubWypozyczalniaAktualnosciZajeciaZajecia dla szkolUrodzinyWypozyczalniasklepGaleriaKontaktREGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni zestawów konstrukcyjnych
z firmy FloJaMo - Monika Florysiak "Klub Kreatywnego Inżyniera".

PRZEDMIOT UMOWY

FloJaMo - Monika Florysiak "Klub Kreatywnego Inżyniera" - oświadcza,
że jej działalnością jest wypożyczanie zestawów konstrukcyjnych i innych akcesoriów zwanych w dalszej części regulaminu Zestawami, klientom indywidualnym
oraz instytucjonalnym zwanymi w dalszej części regulaminu Wypożyczającymi.

OKRES WYPOŻYCZENIA

Chęć wypożyczenia zestawu trzeba zgłosić przynajmniej 24h przed wypożyczeniem, byśmy mogli przygotować zestaw
 • Ustala się trzy okresy wypożyczenia;
 • 7 dni kalendarzowych;
 • 14 dni kalendarzowych;
 • 30 dni kalendarzowych.
 • Wypożyczenie rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia
  a kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia, w momencie przyjęcia zestawu przez Pracownika Wypożyczalni.
 • W przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia (nie oddania zestawu
  w terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia zestawu określonej w zawartej Umowie Wypożyczenia.

CENNIK
Ustala się następujące opłaty za wypożyczenie zestawów;

 • Zestaw lub ilość zestawów o wartości od 100 do 150 zł
 • 15 zł na okres 7 dni kalendarzowych;
 • 25 zł na okres 14 dni kalendarzowych;
 • 35 zł na okres 30 dni kalendarzowych;
 • Zestaw lub ilość zestawów o wartości od 150 do 250 zł
 • 30 zł na okres 7 dni kalendarzowych;
 • 50 zł na okres 14 dni kalendarzowych;
 • 70 zł na okres 30 dni kalendarzowych
 • Zestaw lub ilość zestawów o wartości od 250 do 400 zł
 • 45 zł na okres 7 dni kalendarzowych;
 • 75 zł na okres 14 dni kalendarzowych;
 • 100 zł na okres 30 dni kalendarzowych
 • W przypadku wypożyczania zestawu lub ilości zestawów o wartości większej niż 450 zł, koszt wypożyczenia wynosi 10 procent wartości za dobę.
 • Wysokość kaucji zwrotnej wynosi 30 procent wartości wypożyczanego zestawu lub ilości zastawów.
 • Wypożyczone zestawy nie zawierają cementu, potrzebnego do łączenia elementów. Można go zakupić w chwili wypożyczenia lub każdorazowo
  w przypadku jego braku.
 • Koszt cementu;   
 • opakowanie 0,25 kilograma - 19 zł;
 • opakowanie 1,0 kilogram - 26 zł.

W cenie wypożyczenia, ujęty jest kompletny zestaw do murowania (kielnia i miseczka mała) w ilości zgodnej z ilością wypożyczonych zestawów.
Dodatkowy zestaw do murowania można wypożyczyć w cenie 1 zł za komplet
na okres 7 dni.
Wypożyczający zwraca zestaw kompletny. Poszczególne jego elementy nie mogą znajdować się w stanie gorszym niż stan w jakim były one wypożyczone.
Istnieje możliwość zwrotu zestawu w postaci złożonej. Wypożyczalnia pobiera
z kaucji opłatę na rozłożenie zestawu w wysokości 2.00 zł za zestaw.
Wartość zestawów ustala się na podstawie cennika elementów w opakowaniach zbiorczych i aktualizuje raz na kwartał, lub każdorazowo w przypadku zmiany wysokości ceny elementu powyżej 5%.
ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZAJĄCEGO
Wypożyczający w celu wypożyczenia zestawu zobowiązany jest do okazania Pracownikowi Wypożyczalni dokumentu tożsamości, potwierdzającego miejsce zamieszkania oraz podania innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia. Składając podpis Wypożyczający oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni i akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę oraz kaucję za wypożyczenie zestawu. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. Pobrana zaliczka podlega zwrotowi w momencie odbioru kompletnego zestawu lub zestawów
i potwierdzeniu przez Pracownika Wypożyczalni stanu i ilości. W przypadku stwierdzenia niezgodności  stanów lub uszkodzeniu elementów zestawu, pobiera się opłatę według cennika elementów stanowiącego załącznik do Regulaminu.
ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZALNI
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu zestaw konstrukcyjny
w stanie dobrym, nie zniszczony, co Wypożyczający potwierdza podpisem
na Umowie. Na życzenie Wypożyczającego, Wypożyczalnia bezpłatnie udostępnia
w wersji drukowanej oraz elektronicznej instrukcje, schematy i plany pomocne podczas pracy z zestawami konstrukcyjnymi.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego
i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy Wypożyczenia.
KARY UMOWNE
W przypadku zniszczenia wypożyczonego zestawu konstrukcyjnego winę ponosi Wypożyczający oraz pokrywa wszystkie koszty związane z zakupem zniszczonych elementów. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zestawu
w sytuacji, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, iż jego naprawa lub odtworzenie stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się
do zapłaty całej wartości wypożyczonego zestawu, według kosztorysu przedstawionego przez Wypożyczalnię.
FacebookYou TubeTwitterNapisz do Nas !!!!!!!!!!!Powrót na stronę główną